המושג "ייפוי כוח מתמשך" קובע שמדובר  בהסדר משפטי שהוסף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, במסגרת תיקון 80 לחוק. התיקון ביטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות, אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו. תפיסה חברתית זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו, ומכירה בחובתה של המדינה לאפשר לכל אדם למצות את יכולותיו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, גם אם יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו, מסיבה כלשהי, באופן זמני או קבוע.

יפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך – הגדרה

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. בייפוי הכוח המתמשך אתה יכול לקבוע כיצד ייראו חייך בעתיד, במידה ותגיע למצב שבו לא תהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניך בהיבטים מסוימים.

האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק "הממנה". אתה כממנה יכול לקבוע באילו עניינים תוכל לקבל את עזרתו של מיופה כוח שתמנה, ומה יהיו סמכויותיו. באפשרותך לשנות את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו בכל עת. וזאת, אם לא הגבלת בעצמך את אפשרות הביטול בייפוי הכוח עצמו.

סוגים שונים של ייפויי כוח  מתמשכים

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים (שיכולים לכלול גם את העניינים הרפואיים),  כולם או חלקם, הכול בהתאם לרצונך ולבחירתך.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסיך, לכספים ולהתחייבויות שלך, לרבות ניהול חשבונות הבנק אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מיצוי זכויות עבורך ועוד.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל ענייניך (כולל העניינים הרפואיים) ולמעט העניינים הרכושיים – הכוונה למשל, לטיפול ברווחתך, באיכות חייך, בסיפוק צרכיך היומיומיים (מזון וביגוד למשל), בשמירה על אורח חייך התרבותי והדתי, בשיתופך בחיי קהילה פעילים, בדאגה לתעסוקה, לימודים או שיקום, ככל שזה ניתן, באחריות לבחירת מקום מגורים עבורך (בבית או בדיור חוץ ביתי) והתאמתו לצרכיך, בטיפול בענייני בריאותך (מעקב רפואי שגרתי, בחירת מטפל מתחום מסוים…).

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי – אח, רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי. בעניינים מסוימים הנוגעים לסמכות מיופה הכוח לקבל החלטה על טיפול או אשפוז פסיכיאטרי של הממנה, יש צורך לקבל הסבר גם מפסיכיאטר ולחתום בפניו.

עריכת ייפוי כוח מתמשך

שלב ראשון – עריכת ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי הכוח המתמשך ייערך ע"י עורך דין על גבי טופס ייעודי מקוון. לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך כמסמך רגיל.  הוא ייערך וייחתם על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים. את רשימת עורכי הדין שהוסמכו ניתן למצוא באתר לשכת עורכי הדין.

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד תוכל לערוך בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי ובעניינים מסוימים הקשורים בטיפול או אשפוז פסיכיאטרי יש צורך לקבל הסבר ולחתום בפני פסיכיאטר.

החוק אוסר על עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך להיות בעל עניין אישי בו, למשל: בעל מניות משמעותי בחברה שבבעלות הממנה או שוכר דירה שבבעלותו. בנוסף, הוא אינו יכול לשמש כמיופה כוח במסמך שהחתים אותך וזאת לצורך מניעת חשש לניגוד עניינים ביניכם.

על עורך הדין מוטלות החובה והאחריות לפרוש בפניך את החלופות המשפטיות הקיימות כמו אפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך, תמיכה בקבלת החלטות וכו', וזאת כדי להתאים חלופה בהתאם לצרכים, לרצונות וליכולות ובהתאם להוראות החוק.

עליו לסייע לך לברר את רצונך האמיתי, להסביר לך (שלא בנוכחותו של מיופה הכוח) את ההשלכות הכרוכות במסירת ה"מנדט" לניהול ענייניך בעתיד למיופה הכוח, את חובותיו וסמכויותיו של מיופה הכוח, העניינים שניתן לכלול בו, אפשרות היידוע והפיקוח של גורמים נוספים על פעולות מיופה הכוח, אפשרות ביטול ייפוי הכוח על ידך ועוד.

על עורך הדין (או בעל המקצוע הטיפולי) להתרשם כי אתה מבין את משמעות ייפוי הכוח וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון ובלא שהופעלו עליך לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה. במקרה שאתה אדם עם מוגבלות, על עורך הדין להעביר את המידע תוך ביצוע התאמות נגישות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו. במידה ויתעורר אצל עורך הדין ספק בדבר יכולתך להבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, הוא רשאי להפנותך לקבל חוות דעת מומחה בעניין המסוגלות שלך לחתום על ייפוי הכוח. את חוות הדעת המומחה יש לצרף כנספח לייפוי הכוח המתמשך.

עורך הדין יערוך את ייפוי הכוח המתמשך בהתאם להוראותיך. באפשרותך לקבוע "הנחיות מקדימות" בהן תפרט את רצונך בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמך או פעולות שיינקטו בשמך. הנחיות אלה ידריכו את מיופה הכוח כיצד עליו לפעול  בעניינים שנכללים בייפוי הכוח.

חשוב – אם לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף תתנגד לביצוע פעולה או לקבלת החלטה שביקשת את ביצועה במסמך ההנחיות המקדימות, על מיופה הכוח לפעול לפי בקשתך בשעת מעשה ולא לפי ההנחיות שנתת בעבר. במידה ולא נכללו בייפוי הכוח הנחיות מקדימות, יהיה על מיופה הכוח לנסות להבין את רצונך העכשווי ולחילופין, לנסות להבין מה היה רצונך בעבר, ולחילופי חילופין, מהו רצונך המשוער כפי שילמד מאורחות חייך.

לייפוי הכוח המתמשך תצורף הסכמת מיופה הכוח לשמש בתפקיד, לאחר שהוסבר לו ע"י עורך דין  משמעות ייפוי הכוח, אחריותו וסמכויותיו ולאחר שהוא קרא את תוכן ייפוי הכוח ואישר כי הוא עומד בתנאי הכשירות הנדרשים ממיופה כוח בהתאם להוראות חוק וכן טופס וויתור סודיות מטעמו.

בסיום מילוי הטופס באופן מקוון תחתום עליו את חתימתך הידנית וכך גם מיופה הכוח. עורך הדין יחתום חתימתו הידנית וגם חתימה אלקטרונית והמסמך יופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי.

שלב שני – הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי היא תנאי לתוקפו. ההפקדה תיעשה באופן מקוון על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך או בהתייצבותך במשרדי האפוטרופוס הכללי תוך הזדהות עם תעודה מזהה עדכנית תעודת זהות או עם דרכון במקרה ואתה תושב חוץ ומסירה אישית של העותק המקורי.

בשתי אפשרויות ההפקדה יש להמציא עותק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך למשרדי האפוטרופוס הכללי תוך 40 יום ממועד ההפקדה המקוונת ע"י עורך הדין.

ההמצאה יכולה להיעשות בדואר רשום או כאמור, בהתייצבותך במשרדי האפוטרופוס הכללי.

האפוטרופוס הכללי ישלח לעורך הדין ואליך הודעה ראשונה המאשרת את קבלת ייפוי הכוח המתמשך, והודעה נוספת על אישור ההפקדה או דחייתה לאחר עריכת הבדיקות הנדרשות לפי החוק.

לייפוי הכוח המתמשך יצורפו המסמכים הבאים:

אגרה ופטורים

בתקופה הראשונה לאחר כניסת ההוראות הנוגעות לייפוי הכוח המתמשך בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, יהיה שירות הפקדת ייפוי הכוח המתמשך שיינתן על ידי האפוטרופוס הכללי – פטור מאגרה.

שלב שלישי – תזכורות לממנה

אחת לשלוש שנים מיום ההפקדה ועד שייפוי הכוח ייכנס לתוקף, ישלח לך האפוטרופוס הכללי תזכורות כדי לוודא שאתה מעוניין שייפוי הכוח ימשיך לעמוד בתוקפו ויזכיר לך את זכותך לבטלו או לשנותו.

מנגנוני פיקוח

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון – הממנה בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופיי כוחו.

בנסיבות אלה המחוקק סבר כי  אין הצדקה למנגנון פיקוח שוטף כפי שחל על אפוטרופוסים. יחד עם זאת, ישנם מספר "איזונים ובלמים", שמטרתם לוודא שייפוי הכוח אכן נערך מבחירה ומרצון חופשי שלך תוך הבנה מלאה של תוצאותיו, המאפשרים פיקוח על מיופה הכוח:

נקבעו הנחיות ומגבלות ביחס לפעולתו וסמכויותיו של מיופה הכוח:

נקבעה נגישות גבוהה של פניה לבית משפט על ידי מי שסבור כי מיופה הכוח חורג מסמכויותיו או אינו נוהג לטובת הממנה.

ביטול ופקיעת תוקף ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי הכוח יהיה בתוקף עד לביטולו או לפקיעתו – בהתאם לתנאים שקבע החוק והודעה על כך יש למסור לאפוטרופוס הכללי.

ביטול – יש אפשרות לבטל את ייפוי הכוח בכל עת שתחפוץ בכך, אך זאת – כל עוד לא הגבלת את עצמך במפורש בייפוי הכוח עצמו. עליך להודיע על כך למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי באמצעות טופס הודעה על ביטול. כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרה שמיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

פקיעה – ייפוי הכוח יפקע במספר מקרים:

על מיופה הכוח או מי מטעמו למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי (עליך למסור הודעה לאפוטרופוס הכללי אם הוא טרם נכנס לתוקף).

לאחר קבלת הודעה על פקיעה או ביטול ירשם הדבר במאגר ההפקדות של ייפוי הכוח המתמשכים באפוטרופוס הכללי.