אפוטרופוס הוא אדם אשר משמש כאחראי על אדם שלא יכול לטפל בעצמו בין אם זה בענייניו האישיים או הכלכליים, וזאת עקב מצב פיזי או מצב נפשי שלא מאפשרים לו לטפל בענייניו.

כל אדם מעל גיל 18, נחשב כאדם שיכול לנהל את חייו האישיים והכלכליים. כפי שנאמר, במקרים בהם אותו אדם בוגר אינו יכול לעשות זאת, ממנים אדם אחר שיחליף אותו בכל הנוגע לניהול חייו בנושאים שונים וידאג לו.

אפוטרופוס

מה זה אפוטרופוס ?

אפוטרופוס הוא אדם שכל תפקידו הוא לדאוג לאותו אדם שלא יכול לקבל החלטות עבור עצמו. מאחר ומדובר בשלילת חירות פרטית יחד עם שיקול דעתו של אדם, מינוי אפוטרופוס מתבצע דרך בית המשפט וזאת בגלל המשמעות הגדולה של זה. אדם אשר נמצא תחת אחריותו של אפוטרופוס נקרא "חסוי".

חובתו של האפוטרופוס היא לדאוג לטובת החסוי בתנאי הסמכויות שלו כפי שהוגדרו על ידי בית המשפט, ואין הוא יכול לסטות מהן. העדפתו של בית המשפט היא למנות בן משפחה על מנת שישמש כאפוטרופוס אך לא תמיד מצב זה אפשרי. ולכן, במקרים כאלה בית המשפט ימנה אפוטרופוס חיצוני מהמשפחה. כל עוד החסוי יכול להביע את דעתו על זהות האפוטרופוס שלו, בית המשפט אכן יתחשב בכך כאשר יתבצע דיון בנושא.

הפיקוח על אפוטרופוסים נעשה על ידי האפוטרופוס הכללי ומחייב אותם לדווח כל תקופה מסוימת או כל אירוע מסוים.

מהו החוק המאפשר מינוי אפוטרופוס?

מינוי אפוטרופוס מתבצע מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, אשר קובע את כל הכללים בכל נושא מינוי אפוטרופוס ופועלו.

סעיף 2 לחוק קובע מיהו אותו אדם שיכול לבצע פעולות משפטיות – "כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט".

סעיף 14 לחוק קובע כי הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים אשר מתחת לגיל 18- " הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים".

כאשר מדובר על אפוטרופוס דרך מינוי, החוק מציג פרק שלם שעוסק רק בכך. בפני הציבור עומדת אפשרות בחירה בין אופציה למינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט לבין מינוי אפוטרופוס דרך הליך שנקרא "ייפוי כוח מתמשך". ייפוי כוח מתמשך הוא הליך שמתבצע על ידי האדם עצמו, כאשר הוא עוד בתקופת צלילות וכאשר הוא כשיר לקבל החלטות הנוגעות אליו בעתיד. אותו אדם, יכול לבחור את האדם שהוא מעוניין למנות כאפוטרופוס עתידי שלו וזה יכול להיות בן משפחה או אפילו חבר. כמו כן, אפשרי למנות יותר מבן אדם אחד, כאשר אחד יהיה אחראי לעניינים רפואיים והשני יהיה אחראי לענייני רכוש.

אפוטרופוס טבעי

כפי שנאמר כבר קודם, זהו מושג המדבר על הורים וילדיהם הקטינים. הורה נחשב כאפוטרופוס טבעי של ילדו עד גיל 18. המשמעות היא שההורה מחויב לדאוג לצרכיו של ילדיו ולפעול לטובתו ולייצג אותו בפעולות משפטיות (למעט מקרים בהם בית המשפט צריך לאשר את ייצוג הילדים על ידי ההורים, וזאת במספר מקרים אשר מנויים בחוק).

אפוטרופסות טבעית היא לא מוחלטת ובית המשפט יכול לשלול מהורה את האפוטרופוסיות הטבעית שלו או להגבילה, וזאת כאשר מוכח שאותו הורה לא יכול לדאוג לצרכי ילדיו.

מהו אישור אפוטרופוס?

כל עוד לא מדובר באפוטרופסות טבעית, כל מינוי של אפוטרופוס מצריך הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט ולאחר מכן מצריך את אישור בית המשפט לענייני משפחה.

למעשה אנחנו צריכים את אישור בית המשפט למינוי אפוטרופוס לשני דברים. הראשון הוא אישור בית המשפט לשלילת כשרות משפטית וחירות אישית כל אותו אדם שכבר אינו מסוגל לדאוג לעצמו. השני הוא אישור בית המשפט לזהות האפוטרופוס עצמו. בית המשפט יקבע זאת רק לאחר שבדק וראה שהבקשה למינוי היא בקשה מוצדקת ואותו אדם אכן זקוק לאדם אחר שיעזור לו בניהול ענייניו האישיים, הרפואיים והכלכליים.

יכול להיות מצב בו יש התאמה של אדם אחר אשר מעוניין בתפקיד האפוטרופסות אך בית המשפט יעדיף למנות כאפוטרופוס בן משפחה, וזאת כי הוא מעמיד קודם כל את טובת החסוי.

איך למנות אפוטרופוס ?

ראשית, יש להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה על ידי בן משפחה, עורך דין או אפילו היועץ המשפטי לממשלה. בבקשה צריך לפרט מהן הנסיבות שבגללן יש צורך במינוי אפוטרופוס, ובנוסף האם צריך אפוטרופוס בנושא ספציפי כמו לרכוש, לגוף או לדין או לשלושתם יחד.

אל הבקשה יש לצרף מסמכים נוספים כמו תצהיר וחוות דעת רפואית אשר מפרטת את מצבו הפיזי והנפשי של אותו אדם שעליו מבקשים למנות אפוטרופוס.

יש לציין, כי מאחר ומדובר בהליך משפטי, מומלץ לפנות לעורך דין אשר מתמחה בנושא זה לצורך הגשת הבקשה והוא ידאג לניסוח ברור ככל האפשר של הבקשה יחד עם כל המסמכים שנדרשים בבקשה.

מהן סמכויות אפוטרופוס לדין ?

יש מספר סוגים של אפוטרופוסיות והיקף הסמכויות של כל אפוטרופוס נקבע בבית המשפט לענייני משפחה בעת הדיון על המינוי.

אפוטרופוס לדין אומר שאותו אדם או גוף שהתמנה כאפוטרופוס אחראי על כל הנושאים המשפטיים של החסוי. כלומר, אם מתנהל נגד החסוי הליך משפטי, אותו אפוטרופוס צריך לייצג (בעצמו או באמצעות בעל מקצוע אחר) את החסוי. כמו כן, האפוטרופוס יכול ליזום הליכים משפטיים אחרים בשם החסוי למטרת שמירת זכויותיו. לדוגמה: הגשת תביעה לביטוח לאומי לקבל קצבה.

כיצד לבצע החלפת אפוטרופוס ?

במשך כל הזמן יש לחסוי או לבני משפחתו זכות לפנות לבית המשפט במטרה להחליף אפוטרופוס, וזאת מאחר וייראה שהאפוטרופוס לא מתפקד כראוי ולא דואג לזכויות החסוי או פועל לרעה עם הרכוש שלו. ניתן לראות זאת בכמה דברים בין אם מדובר בלהימנע מלבצע פעולה שנדרשת או שהאפוטרופוס מבצע פעולה שהיא נגד החסוי.

על בית המשפט להיות סבור שכל הדברים שהוצגו לו נכונים ואז הוא יוכל להורות על החלפת האפוטרופוס. כמו כן, אפשר להגיש גם בקשה לצמצום היקף המינוי או אפילו לבטל אותו לגמרי. בית המשפט יוכל לאשר את זה אם יסבור שמצבו הפיזי והנפשי של החסוי מאפשר זאת.

אפוטרופוס חיצוני

למרות שבית המשפט יעדיף בדרך כלל בני משפחה או חברים קרובים, לפעמים הדבר לא מתאפשר ממספר סיבות אפשריות (אם הם לא רוצים או לא יכולים). במקרים כאלה, אפשר למנות אפוטרופוס חיצוני כמו תאגיד של אפוטרופוס שמתנהל על ידי אנשים המתמחים בכך. ניתן לבצע גם מינוי אפוטרופוס חיצוני אם קיים סכסוך במשפחה בכל הנוגע לשאלה מי ימונה כאפוטרופוס, וזאת מכיוון שהסכסוך ישפיע בצורה לא טובה על החסוי.

אפוטרופוס רפואי

אפוטרופוס רפואי הוא אפוטרופוס למצבים רפואיים. כאשר החסוי צריך טיפול רפואי, האפוטרופוס יכול לתת את ההסכמה לאותו טיפול ללא הסכמת החסוי.

חוק זכויות החולה קובע שלא יינתן טיפול רפואי לאדם ללא הסכמה של כך, למעט במצבי חירום וזאת באישור של מספר רופאים. ולכן, בבית החולים יש נוהל למינוי אפוטרופוס זמני למקרים דחופים.

במידה ואותו אדם לא נמצא במצב דחוף אך למרות זאת המצב הנפשי והפיזי שלו לא מאפשר לו לתת את הסכמתו לקבל טיפול, נצטרך לקבל הסכמה מגורם מוסמך אשר אותו יכול למלא אפוטרופוס לגוף שבית המשפט ממנה או אדם בעל ייפוי כוח שמונה מלכתחילה לצורך טיפול בעניינים רפואיים.

הבחנה בין ייפוי כוח לאפוטרופסות

סעיף 16 לחוק זכויות החולה קובע שחולה יכול למנות לעצמו מישהו בעזרת ייפוי כוח שיהיה מוסמך לאשר במקומו טיפול רפואי. אותו מינוי נעשה על ידי המטופל כל עוד הוא צלול ומבין את משמעות ייפוי הכוח שהוא נותן.

אפוטרופוס לעומת זאת, ממונה גם כאשר אדם לא נמצא במצב רפואי דחוף אך כן יש צורך בהסכמה שלו. אותו אדם לא יכול למנות אפוטרופוס בעצמו ולכן בית המשפט ימנה לו אפוטרופוס.  ההחלטה שאותו אדם צריך אפוטרופוס תלויה במספר מקרים – או כאשר למטפל יש ספק לגבי אפשרותו של אותו אדם לתת הסכמה לאחר הבנתו של המצב הרפואי או כאשר אותו אדם לא יכול לתת את הסכמתו בעקבות מצב נפשי, ליקוי שכלי או מצב דמנטי.

אפוטרופוס זמני

לא תמיד מינוי אפוטרופוס יהיה קבוע ויהיו מצבים שניתן למנות באופן זמני בלבד. כאשר בית המשפט יראה שאפשר למנות באופן זמני ואין צורך במינוי קבוע, הוא יעדיף את זה על מנת לצמצם פגיעה באותו אדם בצורה המינימלית ביותר.

לדוגמה, אם אדם נמצא במשבר נפשי ולכן מצריך מינוי אפוטרופוס זמני עד להתאוששות אותו אדם ואז לא יהיה צורך בכך מאחר והוא יוכל לחזור לניהול נושאיו האישיים.

דוחות ודיווחים

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי האפוטרופוס הכללי מפקח על ניהול הרכוש והכספים של כל האפוטרופוסים.  האפוטרופוס צריך לדווח לאפוטרופוס הכללי על ידי הגשת דו"חות (כספיים ועל רכוש).

לאחר 30 ימים מיום המינוי של האפוטרופוס, האפוטרופוס צריך להגיש דו"ח המפרט את כל נכסיו של החסוי. בנוסף, האפוטרופוס צריך להגיש דו"ח שנתי המפרט את כל פעולותיו הכלכליים שנעשו בנכסיו של החסוי.

שיעורי שכר

שיעורי השכר נקבעים בהתאם למקום המגורים של החסוי:

שיעורי השכר בחודשיים הראשונים למינוי –

סוג המינוי       תשלום מירבי – מגורים בקהילה תשלום מירבי – מגורים במעון
מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים 1,314 ₪ 1,244 ₪
מינוי לענייני רכוש 1,174 ₪ 1,174 ₪
מינוי לעניינים אישיים 652 ₪ 582 ₪

 

שיעורי השכר החל מהחודש השלישי למינוי

סוג המינוי       תשלום מירבי – מגורים בקהילה תשלום מירבי – מגורים במעון
מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים 1,013 ₪ 592 ₪
מינוי לענייני רכוש 401 ₪ 301 ₪
מינוי לעניינים אישיים 612 ₪ 411 ₪

 

במידה והאפוטרופוס ניהל נכס של החסוי, אשר ממנו יש הכנסה קבועה, בית המשפט יכול לאשר שכר תמורת הניהול של עד 5% מההכנסה ברוטו (רק בתקופת הניהול), וזאת כמובן רק בתנאי שאין העסקה של אדם אחר למטרת ניהול העסק.

במידה והאפוטרופוס ביצע עסקת מקרקעין עבור החסוי, בית המשפט יכול אשר שכר בשיעור של עד 2% מהתמורה. האפוטרופוס צריך להגיש דו"ח בפירוט של כל הוצאה מכספי החסוי למטרת העסקה.