צוואות

צוואה נערכת ע"י מצווה, אשר מבקש כי לאחר מותו יחולק רכושו בהתאם לרצונו. גם אם אדם לא כתב צוואה בחייו, חוק הירושה קובע ברירת מחדל. כלומר: במסגרת צוואה, אדם רשאי לצוות כרצונו. אך בהיעדר צוואה, סעיף 10 לחוק הירושה קובע כי היורשים "על פי דין" של אדם שנפטר, יהיו ילדיו (שיירשו מחצית מרכושו) ובן או בת זוגו בחייו (אשר יירשו את המחצית השנייה). הדרך לערער על ברירת המחדל הקבועה בחוק הירושה, היא באמצעות עריכת צוואה. במידה ולאדם שנפטר לא היו ילדים או בן או בת זוג בחייו, אז ירושתו תועבר למדינת ישראל.

קיום צוואה

מהו תפקידו של עורך דין לענייני ירושה?

למרות השם המטעה, לעורך הדין אין קשר ישיר לירושה עצמה ועורך דין ירושה אינו מחליט כיצד יחולק הרכוש בפועל, אלא הוא מסייע לאדם לכתוב את צוואתו, תוך הקפדה על ניסוח מדויק. הוא מסייע ליורשים לממש כתב צוואה או להוציא צו ירושה.  על אף שהחוק כיום מחלק בצורה שווה את רכושו של אדם בין בן/בת זוגו המקבל 50% מהרכוש לבין ילדיו (אם ישנם) המקבלים את 50% הנותרים מהרכוש, אך גם במקרים אלו קיימים חריגים רבים. למשל, אם בן הזוג אינו נשוי לנפטר ומגדיר את היחסים ביניהם כיחסי ידועים בציבור הוא עשוי להידרש להוכיח כי אכן עמד במבחן זה. בנוסף, לעתים חלק מהיורשים עשויים לטעון כי הייתה צוואה בעל פה בה הובטח נכס מסוים לאחד מיורשים בעוד שאר היורשים טוענים כי יש למכור את הנכס ולחלק את הכספים שהתקבלו ביניהם. ולכן, עורך הדין משמש כאמצעי להצגת הנתונים המלאים לבית המשפט על מנת שהוא יקבל את ההחלטה כיצד תחולק הירושה בין היורשים השונים.

סוגי צוואות

בכל צוואה, אדם רשאי לצוות לזוכה אחד או למספר זוכים:

סעיף 18 לחוק הירושה מסביר שיש 4 דרכים לנסח צוואה:

צוואה בכתב יד 

צוואה בכתב יד היא צוואה הכתובה בכתב ידו של המצווה. יש מספר דרישות לצוואה מסוג זה: הצוואה צריכה להיות כולה בכתב יד, היא צריכה לשאת תאריך (בכתב יד) והיא צריכה להיחתם. ברגע שכתבנו צוואה כזו, היא תוכל לקבל תוקף לאחר צו קיום צוואה.

את הצוואה הזו אין צורך להפקיד בשום מקום, והיא מהווה אופציה זולה ועצמאית. אך למרות זאת,  זו צוואה שמאוד קל לחבל ולתקוף אותה והיא נתונה לפרשנויות שונות מאחר ולא בהכרח יהיה ניסוח מדויק וברור.

עורך דין צוואה

צוואה בעדים

צוואה בעדים היא צוואה הנערכת במעמד שני עדים, שהמצווה (כותב הצוואה) קבע כי הם העדים לצוואתו. נוכחות העדים נועדה להוכיח את אמיתות הצוואה ושהיא נעשתה מרצונו החופשי של המצווה. ניתן לערוך צוואה בעדים ללא צורך בנוכחותו או בחתימתו של עורך דין, אך נהוג כי אחד מן העדים יהיה עורך הדין אך אין חובה. העדים לצוואה אינם צריכים לדעת מהו תוכן הצוואה והאם המצווה צלול בדעתו, אלא רק להיות עדים לעצם עריכתה של הצוואה. הצוואה חייבת להיות כתובה בכתב יד או מודפסת, יש לכתוב תאריך ועל המצווה להצהיר בפני שני עדים כי הצוואה המונחת בפניו, היא אכן צוואתו ולחתום עליה.  לאחר חתימת המצווה, על העדים לאשר שהמצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו ושהוא חתם עלי הצוואה בפניהם. אישור העדים צריך להיות בכתב וחתום בכתב ידם על הצוואה.

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות היא צוואה המוגשת לגורם רשמי או נעשית באמצעותו.  אותו גורם יכול להיות שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט,  הרשם לענייני ירושה או נוטריון.

קיימות שתי דרכים לעריכת צוואה בפני רשות: הראשונה היא אמירת דברי הצוואה בעל פה, על ידי המצווה עצמו בפני נציג הרשות. הדרך השנייה היא, הגשת הצוואה בכתב על ידי המצווה עצמו, לידי נציג הרשות.

צוואה כזו היא זולה וקשה לערער עליה וזאת כי נערכת ע"י שופט, אך החיסרון הוא שמועדי הדיונים בבתי המשפט הם מועטים ורחוקים.

צוואה בעל פה

אדם העומד למות או אדם שמאמין שהוא נוטה למות, יכול לומר את צוואתו בעל פה בנוכחותם של שני עדים אשר מבינים את דברו ואת שפתו. אפשרות זו נועדה אך ורק למקרים בהם לאדם אין יכולת לערוך צוואה באחת משלוש הדרכים האחרות.  העדים צריכים להעלות במהירות המיידית את דבריו על הכתב והם צריכים לחתום עליהם ולהעבירם בהקדם האפשרי לרשם לענייני ירושה.  אך ורק בצוואה מסוג זה, העדים יכולים להיות הנהנים מהצוואה וזאת בשל העובדה שמדובר במצב חירום.

"צוואה הדדית" – צוואה בין בני זוג

צוואה הדדית היא צוואה אחת או שתי צוואות נפרדות, שבהן לרוב מורישים שני הצדדים את רכושם אחד לשני, כך שכאשר אחד מהצדדים נפטר, כל רכושו וזכויותיו שפורטו בצוואה ההדדית יעברו לבן הזוג שנותר בחיים ולא לילדים, נכדים או יורשים אחרים.

המטרה בעריכת צוואה מסוג זה היא שמירה על הרכוש והזכויות של הצדדים לצוואה. הצדדים מסכמים בינם כיצד יחולק כל רכושם לאחר סוף ימיהם, וכך הם שומרים על היציבות הכלכלית של בן הזוג שנותר בחיים. הרציונל בצוואה כזו מבוסס על ההנחה כי הרכוש והזכויות שצברו בני הזוג הם משותפים, ולכן אם צד אחד יוריש את חלקו ברכוש המשותף, הדבר עלול לגרום לירידת ערך של הרכוש עצמו ולפגיעה כלכלית לצד השני.

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה מאפשר להוציא לפועל את צוואת המנוח. את הצו יש להגיש בבקשה בכתב אל הרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני.  יש מספר מסמכים שיש לצרף אל הבקשה לצו קיום צוואה: טופס בקשה לצו קיום צוואה חתום ומאומת ע"י עורך דין, הצוואה עצמה, תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור ואישור על תשלום אגרה הכרוכה בהגשת הבקשה.

ניתן להגיש את הבקשה באופן עצמאי אך במקרה כזה יש להגישה פיזית במשרד הרשם לענייני ירושה, למעט מקרים מסוימים בהם ניתן להגישה באופן מקוון. כאשר מוגשת בקשה לצו קיום צוואה באמצעות עורך דין, יש חובה להגישה באופן מקוון, והגשת הבקשה באופן הזה מזכה בהנחה משמעותית בגובה האגרה המשולמת עבור הטיפול בבקשה.

לאחר שהוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, יפורסם דבר הבקשה בעיתון יומי, וזאת כדי ליידע את הציבור כי הוגשה בקשה כאמור ולאפשר לכל מי שמעוניין בכך להגיש את התנגדותו. כאשר מוגשת התנגדות, הרשם לענייני ירושה יעביר אותה אל בית המשפט לענייני משפחה, אשר יקיים דיון בעניין ויכריע בהתאם לראיות שיוצגו בפניו. יש לציין כי נטל ההוכחה לשם פסילת צוואה אינו קל, ועל המתנגד להציג בפני בית המשפט ראיות מבוססות התומכות בטענותיו. בתום הדיון בהתנגדות, יחליט בית המשפט האם לדחות את ההתנגדות או לקבלה באופן מלא או חלקי, כך שלעתים יכול ורק חלק מן הצוואה ייפסל, ויינתן צו קיום צוואה על יתר סעיפיה.

מנגד, כאשר לא הוגשו כל התנגדויות לצוואה, והרשם לא מצא כל פגם בה או בבקשה שהוגשה לו, יינתן הצו כמבוקש.

ככלל, הטיפול בבקשה לצו קיום צוואה אורך כ-3 חודשים, אלא אם הוגשה התנגדות לצוואה, ואז יש להמתין עד למועד הדיון בבית המשפט.

צו ירושה

הדיון אודות צו קיום צוואה מעלה את השאלה מה ייעשה ברכושו של אדם אשר לא ערך צוואה במהלך חייו או כאשר הצוואה הוכרזה כפסולה על ידי בית המשפט ובוטלה לאחר שהוגשה התנגדות לצוואה? במצבים אלה רכושו של המנוח יחולק על פי סדר הירושה שבדין, ולשם ביצוע פעולה זו יש לקבל צו ירושה. צו ירושה אינו עוסק בהיקף העיזבון (אינו קובע מהם הנכסים הנכללים בעיזבון), אלא מצהיר מי הם יורשי הנפטר ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון, לאחר שיתברר היקפו.

הפרוצדורה של קבלת צו ירושה דומה מאוד לצו קיום צוואה, ועל מנת לייעל את הטיפול ולהקל על היורשים, מומלץ להיעזר בעניין זה בעורך דין לדיני משפחה. עורך הדין ידאג להגשת הבקשה בצירוף המסמכים הרלוונטיים ויטפל בהליך עד לקבלת צו ירושה.