יחסי עבודה בין עובד למעסיק יכולים להסתיים בהסכמה של הצדדים, או באופן חד צדדי. החוק מגדיר את הזכויות והחובות שיש הן לעובד והן למעסיק בעת התפטרות או פיטורים – למשל מספר הימים שיש לתת הודעה מוקדמת, התשלומים שיש לשלם לעובד בתקופת ההודעה המוקדמת ופיצויי הפיטורים המגיעים לעובד, במקרה שפוטר.

פיטורין

מעסיק אינו יכול לפטר עובד מבלי שערך לו שימוע לפני פיטורים. מטרת השימוע היא לשמוע את העובד, להקשיב לו, ולתת לו הזדמנות להבהיר את עמדתו בקשר לאפשרות לפטרו. לשם כך יש לתת לעובד הודעה מראש על מועד השימוע, ולפרט בפניו את הסיבות בגינן יש כוונה לפטרו. לאחר השימוע, המעסיק צריך לשקול את טענות העובד, ולהודיע לו בכתב אם החליט לפטרו.

עובד שפוטר זכאי לפיצויי פיטורים. גובה פיצויי הפיטורים להם זכאי העובד אינו קבוע, והוא יכול להשתנות בהתאם לסכומים שהפריש המעסיק לפיצויים, להסכם אישי עם העובד, להסכם קיבוצי החל על כלל העובדים בתפקידו של העובד וכו'.

הזכויות המגיעות לעובד עקב פיטוריו

אקט של פיטורים הוא לא נעים (בלשון המעטה) לעובד, ואף לא נעים למעסיק.  פיטורי עובד לאחר שנים רבות, ואף לאחר תקופה קצרה, עלולים לגרום לעובד לתחושות של לחץ, חרדה, פגיעה בדימוי העצמי, אכזבה וכיו"ב. בנוסף להתמודדות הרגשית של העובד , עליו להתמודד אף עם סוגיות משפטיות הנובעות מעצם סיום יחסי העבודה.

שימוע

טרם מחליט המעסיק על פיטורי העובד, עליו לבצע שימוע הוגן וראוי לעובד. עוד טרם לקיומו של השימוע, על המעסיק לשלוח לעובד מכתב מפורט אשר במסגרתו על המעסיק לפרט את הסיבות לפיטורים. במהלך השימוע יש להציג בפני העובד את טענות המעביד כלפיו ולתת לעובד הזדמנות כנה ואמיתית להגיב ולשטוח את טענותיו כנגד טענות המעסיק. אי ביצוע שימוע כדין עלול לגרום לביטול אקט הפיטורים ולעיתים אי ביצוע שימוע כדין מזכה את העובד בפיצויים.

הזכות לקבלת פיצויים

מי שעבד שנה אחת ברציפות – ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות – אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים.

שיעור הפיצויים

שיעורם של פיצויי הפיטורים הוא: שכר חודש אחד לכל שנת עבודה כעובד במשכורת אצל אותו מעביד, או באותו מקום עבודה, ושכר שבועיים לכל שנת עבודה כעובד בשכר כאמור; חלק של שנה שלאחר שנת עבודה מזכה את העובד בפיצויים יחסיים, ולגבי עובד עונתי – חלק של שנה מזכה אותו בפיצויים יחסיים אף אם תקופות עבודתו אינן מצטרפות לשנה.

שינוי בהיקף המשרה – כיצד מחשבים את פיצויי הפיטורין? תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964, קובעת כי "עבר עובד מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו".

הפחתה בשכר טרם לפיטורין – במקרה כזה, וככל שמדובר בהפחתה קבועה, פיצויי הפיטורין יחושבו בהתאם לתקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד-1964: "חלה הפחתה בשכרו של עובד, אשר כתוצאה ממנו קטן שכרו האחרון, יראו כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה את שכרו של העובד ערב ההפחתה".

חישוב פיצויי פיטורים לעובד על בסיס יומי/שעתי – חישוב ממוצע של ימים/שעות בכל תקופת העבודה, במכפלת שכר שעתי /יומי האחרון.

הודעה מוקדמת

בעת פיטורים, זכאי עובד לקבל הודעה מוקדמת , שנועדה לאפשר לעובד להסתגל למצב החדש. עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

 • במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים – של יום אחד בשל כל חודש עבודה.
 • במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה – של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה.
 • לאחר שנת עבודתו הראשונה – של חודש ימים.

עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, במפורט להלן:

 • במהלך שנת עבודתו הראשונה – של יום אחד בשל כל חודש עבודה.
 • במהלך שנת עבודתו השנייה – של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
 • במהלך שנת עבודתו השלישית – של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
 • לאחר שנת עבודתו השלישית – של חודש ימים.

יש לשים לב כי עובד המתפטר מרצונו, חייב לתת הודעה מוקדמת לפי מספר הימים הנ"ל.

ויתור על עבודה בפועל

מעביד רשאי להודיע לעובד, בהודעה מוקדמת לפיטורים או בהודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

תוצאות אי מתן הודעה מוקדמת

מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים באמור בחוק זה, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת. עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות כאמור בחוק זה, ישלם למעבידו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

חריגים: פיטורים והתפטרות בלא מתן הודעה מוקדמת

קיימות נסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש מהעובד כי לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת . למשל: העובד לא יכול להגיע לעבודה עקב מצב בריאותי לקוי.

כמו כן, בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים, על פי הוראות סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, או על פי החלטת בית דין למשמעת אשר הורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי, גם במקרה כזה, ובנסיבות מסוימות, העובד לא יהיה זכאי לדמי הודעה מוקדמת.

חפיפה בין הודעה מוקדמת לבין חופשה שנתית

במצב דברים בו העובד מודיע לעובד על פיטורין, ולטובת העובד קיימת יתרת ימי חופשה, עולה השאלה האם ניתן לחפוף את ימי החופשה השנתית המגיעים לעובד עם ימי ההודעה המוקדמת? קיימים מספר מצבים אפשריים:

במידה והמעסיק מפטר את העובד ומחליט לוותר על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, אך העובד רוצה להמשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, העובד יהא זכאי לקבל את מלוא התשלום עבור ההודעה המוקדמת + תשלום מלא עבור ימי החופשה השנתית.

במידה והמעביד מעוניין שהעובד ימשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, אך העובד מעוניין לנצל את ימי החופשה, המעביד רשאי לחפוף בין ימי ההודעה המוקדמת לבין ימי החופשה השנתית, ובלבד שייוותרו, לכל הפחות 14 ימי עבודה לא חפופים.

במקרה שהעובד עבד במהלך כל תקופת ההודעה המוקדמת, וקיימת לו יתרה של ימי חופשה שנתית, ישולם לעובד תשלום, הן עבור ההודעה המוקדמת והן עבור החופשה השנתית.

יש לשים לב כי ישנם מקרים גבוליים, בהם למשל, העובד פוטר מעבודתו, ובאותה תקופה המעסיק הוציא את כל עובדיו לחופשה שנתית מרוכזת. על פי החוק, הזכות לקבוע את מועד היציאה לחופשה השנתית, נתונה בידי המעסיק. יחד עם זאת, בעת פיטורים, על המעסיק יהא להוכיח כי הוצאת העובד לחופשה נעשתה בתום לב, תוך שטובת המפעל ו/או הארגון עמדו לנגד עיניו.

אישור לעובד על תקופת עבודתו

מעביד ייתן לעובדו, בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד. אם לא נתן מעביד לעובד אישור כאמור עד תום ארבעה עשר ימים מיום העבודה האחרון של העובד או עד תום שבעה ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם מביניהם, דינו – קנס .

דמי הבראה

במידה והפיטורים או ההתפטרות נעשו לאחר שהשלים העובד שנת עבודה אחת, על המעביד לשלם לעובד דמי הבראה על פי שנות הוותק שלו.

התפטרות שרואים אותה כפיטורין

עובד שפוטר זכאי לפיצויי פיטורים. יחד עם זאת, ישנם מקרים, בהם גם עובד שהתפטר עקב הסיבות המופיעות להלן, דינו יהא כמפוטר, ולפיכך הוא יהא זכאי לפיצויי פיטורים, ולהטבות נוספות. להלן מספר דוגמאות להתפטרות בדין מפוטר :

 • עובד שנפטר
 • התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי
 • התפטרות לרגל העתקת מגורים (בתנאים ובנסיבות מיוחדות)
 • אי חידוש חוזה עבודה
 • הרעת תנאי העבודה

יש לשים לב שמדובר במקרים כלליים. לצורך בחינה מעמיקה האם מדובר בהתפטרות בדין מפוטר, יש להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

בנוסף, בעת פיטורים או התפטרות שימו לב, כי קיבלתם את כל זכויותיכם הסוציאליות במהלך תקופת העבודה, לרבות דמי נסיעה, חופשה שנתית, הפרשות לקרן פנסיה, שעות נוספות, וכל זכות אחרת המגיעה לכם על פי דיני העבודה.