מהי תביעה ייצוגית ?

תביעה ייצוגית או תובענה ייצוגית היא תביעה המוגשת על ידי תובע ייצוגי אחד בשם ציבור מסוים של נפגעים, בגין נזק קטן באופן יחסי אשר נגרם לכל אחד מיחיד הקבוצה, כאשר במצטבר נזק זה מסתכם במיליוני שקלים ויכול להגיע למאות מיליוני שקלים. בדרך זו מצליח אותו תובע ייצוגי לאכוף את זכויות הזולת אשר לא היו מתבררות בדרך אחרת מפאת היותו של הנזק שנגרם לכל אחד מיחידי הקבוצה קטן באופן יחסי.

תביעה יצוגית

חוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו-2006

בשנת 2006 קבע המחוקק כללים אחידים לעניין הגשתה וניהולה של התביעה הייצוגית בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006. סעיף 1 לחוק תובענות ייצוגיות מגדיר את מטרות החוק ומורה כדלקמן: מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לעניין הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות, לשם שיפור ההגנה על זכויות, ובכך לקדם בפרט את אלה:

(1)  מימוש זכות הגישה לבית המשפט, לרבות לסוגי אוכלוסייה המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים;

(2)  אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו;

(3)  מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין;

(4)  ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות.

גם המחוקק בחוקקו את חוק תובענות ייצוגיות היה ער לחשיבותה של תביעה ייצוגית וליכולתה לתקן עוול שנגרם לציבור גדול של נפגעים אשר אלמלא קיומה של התביעה הייצוגית לא היה באפשרותו של אותו ציבור נפגעים לתקן את עוול שנגרם להם, לקבל פיצוי בגין נזקיהם ואף לגרום לאותו גוף מעוול לחדול מביצוע אותו מעשה או מחדל.

הגשת תביעה ייצוגית תתכן במקרים הבאים:

 1. אם נפגעתם על ידי גוף גדול כלשהו והנכם סבורים שיש בכך עוול לציבור מסוים?
 2. אם גבו מכם עמלות או תשלומים ביתר?
 3. אם שילמתם בעד שירות מסוים אבל לא קיבלתם תמורה ראויה?
 4. אם קניתם מוצר ושמתם לב כי תכולתו אינה תואמת את מה שמוצג על גבי האריזה?
 5. אם הבחנתם בקיומו של הסדר כובל הנוגד את הוראות חוק ההגבלים העסקיים?
 6. אם יש לכם עילה הנובעת מזיקה לנייר ערך או פרט מטעה בתשקיף וכדו?
 7. אם סוכן הביטוח או חברת הביטוח גבו כספים ביתר או לא קיימו את הוראות הסכם הביטוח?
 8. אם הבחנתם בקיומו של מפגע סביבתי כמשמעותו בחוק למניעת מפגעים סביבתיים?
 9. אם יש לכם תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר?
 10. אם קיימת לכם עילה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס”א-2000?
 11. אם יש לכם תביעה בעילה של הפליה בעבודה, לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ”ח-1988?
 12. אם יש לכם תביעה בעילה כאמור לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ”ו-1996?
 13. אם יש לכם תביעה בעילה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות?
 14. אם יש לכם תביעה בעילה לפי הוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965, כהגדרתן בסעיף 19א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות?
 15. ועוד…

במידה ואחד או יותר מהתנאים הבאים מתקיימים, מומלץ ליצור קשר עם עורך דין לתביעות ייצוגיות לטובת הגשת תביעה ייצוגית.

עורך דין תביעה ייצוגית

הצעד הראשון זה לפנות לעורך דין לתביעה ייצוגית בעל ידע מומחיות וניסיון רב בהגשתן וניהולן של תביעות ייצוגיות על מנת שיבחן את עילת התביעה שבידיכן, סיכוייה והתאמתה להיות מוגשת כתביעה ייצוגית בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006. ויודגש, הגשתה וניהולה של תביעה ייצוגית או תובענה ייצוגית אינה עניין של מה בכך ונדרשת מומחיות גבוהה וספציפית לשם כך. בית המשפט אף נדרש לאשר את ניהולה של התביעה הייצוגית על ידי עורך הדין לתביעות ייצוגיות שהגיש את התביעה הייצוגית ולשם כך בית המשפט צריך להיווכח כי לאותו עורך דין שהגיש את ההליך יש את הידע הניסיון והמומחיות לנהל את התביעה הייצוגית.

סיכויי התביעה הייצוגית

ככל הליך משפטי, מקל וחומר במסגרת תביעה ייצוגית, שהינה הליך מיוחד ומורכב לאין שיעור לא ניתן להתחייב בקשר עם סיכויי הצלחתו של ההליך. הפרחתן לחלל האוויר של התחייבויות כאילו בוודאות הבקשה לאישור תביעה ייצוגית תאושר אינה אחראית, לשון המעטה, יהיו הטענות טובות ככל שיהיו. יחד עם זאת, ככל שהבקשה לאישור תביעה ייצוגית מבוססת יותר כך גדלים סיכויים להתקבל. מכל מקום חשוב לבדוק שעורך הדין לתביעה ייצוגית  יקדם וינהל הליך ייצוגי על כל הקשיים הכרוכים בכך אך ורק אם הוא מאמין בצדקת הטענות נשוא ההליך וכי אם לאחר בחינה מדוקדקת של מלוא הטוענות והראיות עורך הדין סבור כי טובים סיכוייה של בקשת האישור להתקבל.

כמה תעלה התביעה הייצוגית ?

החל מ – 8.5.2018 נכנסו לתוקף תקנות חדשות לפיהן תשולם אגרה לצורך הגשת תביעה ייצוגית. התקנות קובעות:

אם התביעה הייצוגית מוגשת לבית המשפט השלום תשולם אגרה בסך 3,000 ₪ במועד הגשת הבקשה לאישור תביעה, כאשר היתרה בסך 5,000 ₪ תשולם בסיום ההליך על ידי הצד עליו יורה בית המשפט אשר ישקול את מהות ההליך, אופן ניהולו ותוצאותיו לצורך הטלת האגרה.

אם התביעה הייצוגית מוגשת לבית המשפט המחוזי תשולם אגרה בסך של 5,550 ₪ במועד הגשת בקשת האישור, כאשר היתרה בסך 10,500 ₪ תשולם בסיום ההליך על ידי הצד עליו יורה בית המשפט אשר ישקול את מהות ההליך, אופן ניהולו ותוצאותיו לצורך הטלת האגרה.

בתביעה ייצוגית נגד רשות סכום האגרה הינו בסך של 1794 ש”ח.

שכר טרחה של עורך הדין לתביעה ייצוגית

(א) בית המשפט יקבע את שכר הטרחה של בא הכוח המייצג בעד הטיפול בתובענה הייצוגית, לרבות בבקשה לאישור; בא הכוח המייצג לא יקבל שכר טרחה בסכום העולה על הסכום שקבע בית המשפט כאמור.

מה יוצא לי ? מה אני אקבל בתביעה ייצוגית ?

סעיף 22 לחוק תובענות ייצוגיות קובע מפורשות כי התובע הייצוגי בנוסף לפיצוי שייפסק לכל הקבוצה יהיה זכאי לגמול מיוחד בגין היותו זה שהניע את ההליך וגרם לתיקון העוול בעבור כל הקבוצה. ובלשון הסעיף: גמול לתובע מייצג

(א)  הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית, כולה או חלקה, לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, לרבות בדרך של אישור הסדר פשרה, יורה על תשלום גמול לתובע המייצג, בהתחשב בשיקולים כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן מצא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שהדבר אינו מוצדק בנסיבות הענין.

(ב)  בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה:

הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, בפרט אם הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד הצהרתי; התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה; מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית.

(ג) בית המשפט רשאי, במקרים מיוחדים ומטעמים מיוחדים שיירשמו –

לפסוק גמול למבקש או לתובע המייצג אף אם לא אושרה התובענה הייצוגית או שלא ניתנה הכרעה בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה, לפי העניין, בהתחשב בשיקולים כאמור בסעיף קטן (ב);

לפסוק גמול לארגון שהשתתף בדיונים בתובענה הייצוגית לפי הוראות סעיף 15, אם מצא שהדבר מוצדק לאור הטרחה שטרח והתרומה שתרם בהשתתפותו בדיונים כאמור.

פנקס תביעות ייצוגיות

בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות ניתן להגיש את ההליך רק אם ההליך לא הוגש קודם לכן על ידי תובע ייצוגי אחר. בנוסף יש לבחון אם הוגש הליך אחר הכולל שאלות עובדתיות או משפטיות דומות כנגד נתבע אחר על מנת שבית המשפט ישקול לאחד את הדיון בהליכים. לשם כך הוקם פנקס תביעות ייצוגיות המאגד ומפרסם את כל התביעות הייצוגיות המוגשות ותוצאותיהן.